Støttede forskningsprojekter i 2022

I 2022 sendte vi 52 mio. kr. ud at arbejde for børn med kræft

En stor TAK til alle de ildsjæle, der tænkte på børn med kræft. Det betød, at vi kunne uddele hele 52 mio. kr. til forskning, familiestøtte og oplysning om børnekræft. I 2022 kunne vi uddele næsten 48 mio. kr. alene til forskning. Læs om alle forskningsprojekterne her på siden.

Baby_læge_prøve

Professorat i børnekræft, Rigshospitalet (forlængelse)

Professoratet undersøger bl.a. nye behandlingsformer med færre bivirkninger, fx immunterapi, samt årsagerne til, at nogle børn har en højere risiko for alvorlige komplikationer end andre. Professoratet er en forlængelse af overlæge Klaus Müllers nuværende forskningsprofessorat. Det har allerede givet en række vigtige resultater, som nu skal omsættes til endnu bedre behandling af børn med kræft. Professoratet er støttet af Børnecancerfonden med i alt 13 mio. kr. siden 2013.

Professor, overlæge og dr.med., Klaus Müller, Rigshospitalet, støttet med 4.966.208 kr.

PREDiSPOSED: Screening for medfødte mutationer, der øger risikoen for børnekræft

Med projektet vil forskerne anvende en nyudviklet teknologi, “Double Batch Sequencing” (DBS), til at levere de data, der er nødvendige for at tage beslutning om, hvorvidt det nationale screeningsprogram for nyfødte i fremtiden skal inkludere medfødte kræftdisponerende mutationer. Projektet udspringer af forskningsprogrammet STAGING, der har vist, at hvert 6. barn med kræft har en medfødt mutation som grundlag for, at de har udviklet sygdommen. STAGING er støttet af Børnecancerfonden med i alt 16,8 mio. kr. siden 2015.

Professor, overlæge, Kjeld Schmiegelow, støttet med 10.000.000 kr.

Sammenhængen mellem NRF2 og effekten af onco-viroterapi til uhelbredeligt syge børn med hjernekræft

Ondartet (high-grade) hjernekræft er den mest dødelige form for børnekræft. Hjernekræft er ofte modstandsdygtig over for behandling grundet den molekylære faktor NRF2, som også kan påvirke patienters modtagelighed over for en ny behandling, onco-viroterapi. I projektet vil forskerne undersøge sammenhængen mellem NRF2 og effekten af onco-viroterapi til uhelbredeligt syge børn med hjernekræft. Resultaterne afprøves i relevante hjernekræftmodeller.

Lektor, associate professor, David Olagnier, støttet med 300.000 kr.

Anvendelse af mRNA-profiler fra blodplader til overvågning af sygdomsaktivitet og diagnostik af tilbagefald hos børn med hjernetumorer

For børn med tumorer i centralnervesystemet (hjerne og rygmarv) vil forskerne undersøge og kortlægge såkaldte mRNA-profiler i blodpladerne til overvågning af sygdomsaktivitet og diagnostik af tilbagefald hos børnene. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 1,95 mio. kr. siden 2021.

Overlæge, Mimi Kjærsgaard, Rigshospitalet, støttet med 831.995 kr.

Kan kunstig intelligens minimere stråledosis ifm. PET-/CT-undersøgelser af børn med kræft?

PET-/CT-undersøgelser er et vigtigt redskab til tidligt at opdage kræft og tilbagefald, men er også forbundet med øget risiko for senere at udvikle kræft. Projektet vil udvikle kunstig intelligens-modeller, der gør det muligt at foretage gentagne PET-/CT-undersøgelser ved brug af en minimal mængde sporstof uden at gå på kompromis med billedkvaliteten – og uden risiko for sekundær kræft.

Postdoc, Claes Ladefoged, Rigshospitalet, støttet med 1.708.000 kr.

Det etiske dilemma – behandling og at blive behandlet, barnets perspektiv på sundhedsvæsenet

Formålet med det antropologiske studie er at udvikle kommunikationsværktøjer, der skal forbedre dialogen med indlagte børn med kræft. Studiet er delt op i observationer på børnekræftafdelingen, fokusgruppeinterviews og -workshops mellem læger og indlagte børn.

Cand. comm., Nonni Camilla Steinrud, støttet med 500.000 kr.

ALL-STAR-studiet – Afdækning af senfølger og risikofaktorer efter behandling for ALL

Børn med leukæmi oplever ofte alvorlige senfølger, som kan medføre tidlig død samt nedsat livskvalitet som følge af behandlingen. Forskerne ved ikke nok om senfølger. Derfor ønsker det nordiske ALL-STAR-projekt at opgøre omfanget af senfølger mht. udbredelse, type af senfølger samt betydningen af disse for de overlevende børns funktionsniveau og livskvalitet. Projektets mål er også at identificere tidlige risikofaktorer, så senfølger bedre kan forebygges. ALL-STAR-projektet er støttet af Børnecancerfonden med 12,2 mio. kr. siden 2017.

Overlæge, ph.d., projektchef, Thomas Leth Frandsen, støttet med 1.700.000 kr.

Betydningen af samspillet mellem leukæmiceller og støtteceller i knoglemarven på effekten af kemoterapi

Projekt vil afdække, hvordan samspillet mellem leukæmiceller og støtteceller i knoglemarven har betydning for kemoterapiens effekt på leukæmicellerne. Projektet kan føre til opdagelse af nye behandlingsmål rettet mod leukæmicellernes og støttecellernes kommunikation. Projektet er støttet af Børnecancerfonden med i alt 2,4 mio. kr. siden 2021.

Afdelingslæge, Signe Modvig, støttet med 800.000 kr.

Ondartede levertumorer hos børn i Danmark: Epidemiologi, behandlingsresultater og komplikationer, 1985-2021

Hvert år diagnosticeres 1-2 børn med leverkræft i Danmark. Projektets hypotese er, at danske børn med leverkræft har en dårligere overlevelse sammenlignet med andre europæiske lande grundet færre levertransplantationer og dermed mindre ekspertise i kirurgisk strategi og kompetence. Studiet vil lave en national opgørelse af behandlingsresultater og -komplikationer hos danske børn med leverkræft over de sidste 3 årtier og sammenligne data med internationale studier.

Reservelæge, Thomas Nørrelykke Nissen, støttet med 100.000 kr.

Sammenhængen mellem tidlige forskydninger i immunsystemet og tilbagefald efter stamcelletransplantation for AML

Børn med højrisiko AML behandles med stamcelletransplantation. Den hyppigste årsag til behandlingssvigt efter transplantation er tilbagefald. Forskerne har udviklet forbedrede metoder til at finde spæde tegn på tilbagefald, og dette studie vil i samarbejde med internationale forskere undersøge betydningen af meget tidlige tegn på tilbagefald kombineret med tidlige forskydninger i immunsystemet. Med resultater fra dette studie vil forskerne målrette kommende immunbehandling mod begyndende tilbagefald.

Overlæge, Marianne Iversen, støttet med 1.000.000 kr.

Senfølger og socioøkonomiske konsekvenser i voksenlivet efter kræft i barndommen – fortsættelse af SALiCCS

Studiet er en fortættelse af det nordiske forskningsprogram SALiCCS (Socioeconomic Consequences in Adult Life after Childhood Cancer), som undersøger de socioøkonomiske konsekvenser af at have haft en børnekræftdiagnose tidligt i livet. Med fortsættelsen af projektet vil forskerne udvide programmet til at omfatte børnekræftoverlevere, der er diagnosticeret op til i dag, og som således er behandlet med de seneste behandlingsprotokoller.

Professor, overlæge, dr. med, Jeanette Falck Winther, støttet med 400.000 kr.

Sacrococcygeale teratomer (SCT) hos børn og unge

Studiet vil afdække forekomsten af sacrococcygeale teratomer (SCT), en sjælden form for tumorer, som ses hos spæd- og småbørn i Danmark, samt belyse kort- og langsigtede behandlingsresultater for børn med SCT. Det skal øge livskvaliteten hos de helbredte børn, hvoraf mange oplever livslange senfølger.

Overlæge, Mathias Rathe, støttet med 85.000 kr.

Professorat i børnekræft, Aarhus Universitetshospital

Bevillingen dækker et 5-årigt halvtids-professorat i børnekræft ved Aarhus Universitet. Professoratet vil beskæftige sig med forskning inden for bl.a. akutte bivirkninger og senfølger til behandling for akut lymfoblastisk leukæmi ( ALL) samt optimering af behandlingen med kemoterapi-enzymet asparaginase til børn med leukæmi. Ansøger er international ekspert inden for asparaginase-behandling.

Overlæge, ph.d., klinisk lektor, Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital, støttet med 4.155.000 kr.

Diagnostik og omfang af nervebetændelse forårsaget af kemoterapi hos børne og unge med kræft

Visse typer af cellegift (kemoterapi) kan angribe kroppens nerver og give anledning til nervebetændelse, også kaldet neuropati. Projektet vil styrke forebyggelsen og behandlingen af nervebetændelse ved: a) at udvikle biomarkører til at diagnosticere og måle omfanget af nervebetændelse; b) iværksætte et bredt internationalt samarbejde med henblik på at opnå international konsensus om klassificering af symptomer på nervebetændelse.

Afdelingslæge, Peter Erik Lotko Pontoppidan, støttet med 300.000 kr.

Dansk deltagelse i fase-1-2-forsøget BEACON2 til børn og unge med tilbagefald af højrisiko neuroblastom

Danmark har siden 2014, som eneste forsøgssted i Norden, deltaget i fase 2-forsøget BEACON Neuroblastoma og har dermed været med til at besvare vigtige spørgsmål om behandling af tilbagefald af neuroblastom. Bevillingen dækker dansk deltagelse i fase 1-2-forsøget BEACON2, der skal give danske børn med tilbagefald af neuroblastom adgang til den nyeste behandling.

Overlæge, Karsten Nysom, støttet med 500.000 kr.

Forsker

SNITCH – Kortlægning af diagnostik, behandling og senfølger hos børn og unge med bindevævskræft

Sarkomer er en kompleks og sjælden gruppe af bindevævskræft, der er karakteriseret ved forsinket diagnostik og intensiv behandling. Sygdommen har fortsat en lav helbredelsesrate på blot 60 %, herunder blot 10 % ved sygdomsspredning, og behandlingen giver de helbredte børn svære senfølger. Det nationale SNITCH-projekt vil kortlægge disse udfordringer med henblik på at forbedre diagnostik og behandling og reducere omfanget af senfølger hos børnene.

Overlæge, Lisa Lyngsie Hjalgrim, støttet med 1.510.000 kr.

Tilbage i skole med robotteknologi

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan telepresence-robotter kan medvirke til, at børn og unge med kræft kan bevare den sociale og faglige kontakt til deres skoleklasse under behandlingen. Det skal understøtte børnenes personlige, sociale og faglige udvikling og reducere antallet af børn og unge, der går en klasse om. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 1,85 mio. kr. siden 2020.

Lektor, postdoc, Hanne Bækgaard Larsen, støttet med 500.000 kr.

RePlay: Forbedring af den motoriske udvikling hos små børn med kræft gennem leg og bevægelse

Kræftbehandling af børn medfører mange og lange indlæggelses- og isolationsperioder. For børnene betyder det et nedsat fysisk aktivitetsniveau og manglende udvikling af deres motoriske færdigheder og sociale kompetencer. Projektet RePlay vil gennem leg og bevægelse forbedre den motoriske udvikling og de sociale færdigheder hos børn med kræft i alderen 1-5 år. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 3,15 mio. kr. siden 2019.

Lektor, postdoc, Hanne Bækgaard Larsen, støttet med 900.000 kr.

RESPECT – Effekt af ambassadørordning på kræftsyge børns sociale trivsel

RESPECT-projektet har over de seneste 10 år arbejdet for at forbedre kræftsyge børns hverdagsliv og livskvalitet. Forskerne har gennemført et nationalt kontrolleret rehabiliteringsstudie, som indeholder et undervisningsprogram om børnekræft for barnets skoleklasse og tilknytning af to ambassadører fra klassen, der deltager i dagligdagen på hospitalet. Der er nu uddelt midler til at ansætte en ph.d.-studerende, der skal undersøge, om RESPECT har haft en effekt på: børnenes sociale trivsel et år efter endt behandling. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 16,4 mio. kr. siden 2012.

Lektor, postdoc, Hanne Bækgaard Larsen, støttet med 460.000 kr.

SUPREME – Skolebaseret intervention målrettet søskende til børn med kræft

Projektet vil udvikle og teste en skolebaseret intervention målrettet søskende til børn med kræft. Interventionen består af to undervisningssessioner om børnekræft, sygdommens behandling samt de sociale, emotionelle og praktiske konsekvenser af sygdommen for raske søskende. Formålet er at styrke søskendes sociale og skolerelaterede trivsel samt genere positive effekter for hele familien.

Lektor, postdoc, Hanne Bækgaard Larsen, støttet med 1.500.000 kr.

Effekterne af struktureret træning til børn og unge med kræft i den første intensive del af behandlingen

Projektet vil undersøge effekterne af struktureret fysisk træning til børn og unge med kræft under indlæggelse, ud fra en internationalt velanset træningsmetode baseret på leg og spil. Studiet forventes at øge børnenes muskelstyrke og kondition samt mindske børnenes bivirkninger, komplikationer og indlæggelsesdage. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 2,35 mio. kr. siden 2020.

Seniorforsker, Jan Christensen, støttet med 1.000.000 kr.

Forekomst af blodsukkerændringer ved behandling med binyrebarkhormoner og asparaginase hos børn og unge med ALL eller lymfom

Forhøjet blodsukker hos børn med kræft er forbundet med øget risiko for bl.a. infektioner, en dårligere prognose og alvorlige senfølger. Gennem blodsukkermålinger under børnenes behandling med binyrebarkhormon og enzymet PEG-asparaginase vil projektet afdække hyppigheden og sværhedsgraden af medicinudløst forhøjet blodsukker og diabetes hos børn med akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og lymfekirtelkræft.

Overlæge, ph.d., klinisk lektor, Birgitte Klug Albertsen, støttet med 1.500.000 kr.

Hjemmebehandling med kemoterapi til børn og unge med kræft – et interventionsstudie

Formålet med dette projekt er at udvikle, teste og evaluere et hjemmebehandlingstilbud med kemoterapi til børn og unge. Målet er at nedsætte den tid, familien bruger på hospitalet, og dermed mindske stress og splittelse i hverdagslivet med kræftbehandling. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 1,08 mio. kr. siden 2019.

Lektor, seniorforsker, klinisk sygeplejespecialist, Helena Hansson, støttet med 130.000 kr.

Allergiske reaktioner mod asparaginase hos børn og unge i behandling for ALL og betydningen for børnenes effekt af behandlingen

Op mod 1/3 af børn med akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) udvikler alvorlige allergiske reaktioner mod behandlingen med enzymet PEG-asparaginase. Ifm. den allergiske reaktion fjerner immunforsvaret asparaginasen fra blodbanen, så barnet ikke længere får glæde af behandlingen. Studiet vil dels undersøge, hvad der ligger bag de allergiske reaktioner hos nogle børn, og dels udvikle et elektronisk værktøj, der kan hjælpe lægerne med at individualisere behandlingen – og dermed forebygge allergiske reaktioner.

Overlæge, ph.d., klinisk lektor, Birgitte Klug Albertsen, støttet med 1.000.000 kr.

Udvikling af en sygdomsmodel for ALL med inspiration fra knoglemarven kan gøre forskerne klogere på, hvorfor nogle børn får tilbagefald

Mens 90 % af børn med akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) i dag overlever, får 10 % af børnene stadig tilbagefald. Efter tilbagefald er overlevelsen meget dårlig. Formålet med studiet er at udvikle en sygdomsmodel for leukæmi med inspiration fra knoglemarven, så det bliver muligt for forskerne at studere leukæmicellerne uden for kroppen i et miljø, der efterligner deres naturlige miljø i patienten.

Laboratorieleder og postdoc, Maria Thastrup, støttet med 1.060.000 kr.

Betydningen af imatinib-blodkoncentrationer for behandlingseffekt og bivirkninger hos børn med CML og ALL

Som det største nordiske studie af sin art vil en dansk-norsk undersøgelse måle imatinib-blodkoncentrationer hos børn med leukæmiformerne ALL og CML med ABL-klasse mutationer. Målingerne kobles til børnenes effekt af behandlingen og bivirkninger, da imatinib-koncentrationen i børnenes blod formodes at have en afgørende betydning for deres helbredelseschancer og forekomst af bivirkninger.

Læge, ph.d., Cecilie Utke Rank, støttet med 1.200.000 kr.

Undersøgelse af ny teknik til at følge ‘Graft versus Host Disease’ i huden efter stamcelletransplantation

Stamcelletransplantation er en effektiv behandling til høj-risiko leukæmi, men er udfordret af betydelige bivirkninger, der skyldes donorcellernes reaktion mod patientens raske celler (GvHD). Lægerne har medicin, der kan afhjælpe dette, men mangler metoder til at afgrænse den gruppe af patienter, der har gavn af behandlingen. Studiet ønsker derfor at undersøge en ny teknik, der præcist kan følge GvHD i huden via “tape-strip-prøver”. Disse prøver er smertefri og derfor særligt velegnede til børn.

Professor, Klaus Gottlob Müller, støttet med 600.000 kr.

ADAPT: Avanceret profilering af lægemiddel-respons hos børn med hjernetumorer

Hjernetumorer hos børn omfatter en række undergrupper med meget forskellige behandlingsforløb og prognoser. Med udgangspunkt i en national biobank sigter det aktuelle dansk-svenske studie bl.a. mod at undersøge specifikke markører på hjernetumorcellerne (immunfænotyper) samt sortere hjernetumorceller med det formål at vurdere forskelle i cellernes egenskaber og dermed deres følsomhed over for forskellige lægemidler. Det kan føre til en mere effektiv behandling af børn med kræft i hjernen.

Overlæge, René Mathiasen, støttet med 1.320.000 kr.

Kan udviklingen af antistofproducerende celler efter stamcelletransplantation forudsige kronisk graft-versus-host sygdom og infektioner?

Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) har øget overlevelsen af blodkræft hos børn betydeligt. Behandlingen er dog forbundet med risiko for svære infektioner og potentielt invaliderende kroniske betændelsesreaktioner (cGvHD). Forstyrrelser og forsinkelser i udviklingen af antistofproducerende celler bidrager til udviklingen af disse bivirkninger. Studiet vil undersøge, hvordan de antistofproducerende celler gendannes i det nye immunsystem hos børnene. Det vil kunne føre til nye biomarkører, som kan hjælpe lægerne til at identificere og behandle de børn, der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer.

Postdoc, Katrine Kielsen, støttet med 1.148.659 kr.

Stamcelle

Kan udviklingen af antistofproducerende celler efter allogen stamcelletransplantation forudsige kronisk graft-versus-host sygdom og infektioner?

Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) har øget overlevelsen af blodkræft hos børn betydeligt. Behandlingen er dog forbundet med risiko for svære infektioner og potentielt invaliderende kroniske betændelsesreaktioner (cGvHD). Forstyrrelser og forsinkelser i udviklingen af antistofproducerende celler bidrager til udviklingen af disse bivirkninger. Studiet vil undersøge, hvordan de antistofproducerende celler gendannes i det nye immunsystem hos børnene. Det vil kunne føre til nye biomarkører, som kan hjælpe lægerne til at identificere og behandle de børn, der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer.

Postdoc, Katrine Kielsen, støttet med 1.148.659 kr.

En familie-baseret, psykosocial intervention (FAM-EDU-CARE) til børn og unge med kræft og deres familier

Psykosocial støtte er afgørende for familier med et kræftsygt barn. Projektet har til formål at udvikle og afprøve en familie-baseret intervention (FAM-EDU-CARE) til børn og unge med kræft og deres familier. I projektet inddrages familiernes perspektiver og erfaringer med henblik på at udvikle en meningsfyldt og praksisnær intervention, som møder børnekræftfamiliernes psykosociale videns- og støttebehov.

Professor, Pia Dreyer, støttet med 466.000 kr.

Undersøgelse af forekomst og risikofaktorer for infektion med skimmelsvamp hos børn med leukæmi – en livstruende komplikation til behandlingen

Skimmelsvampen invasiv aspergillus (IA) er en livstruende komplikation til behandling mod børneleukæmi. Projektet vil undersøge forekomsten af og identificere mulige risikofaktorer for IA. På celleniveau vil forskerne undersøge, om slimhindeproteinet FIBCD1 beskytter mod svampeovervækst i tarmen samt mod IA spredt fra lungerne og tarmen. Målet er at finde nye metoder til at forebygge og behandle den alvorlige infektion.

Overlæge, Mathias Rathe, støttet med 1.200.000 kr.

Dansk deltagelse i fase 1-forsøget REGO-INTER-EWING-1 til Ewings sarkom med spredning

Blot 1 af 3 børn og unge med Ewings sarkom og metastaser andre steder end lunge/lungehinde er i live uden sygdom 5 år efter diagnosen. Bevillingen dækker dansk deltagelse i et såkaldt fase 1-forsøg, der skal undersøge, hvilken dosis af det målrettede lægemiddel regorafenib det er muligt at give børnene som supplement til den nuværende standardbehandling med intensiv kombinationskemoterapi.

Overlæge, Karsten Nysom, støttet med 316.000 kr.

Ansøgning om økonomisk støtte til fortsat etablering og udvikling af Forskningsenheden

Økonomisk støtte til fortsat etablering og udvikling af Forskningsenheden, Aarhus Universitetshospital. Forskningsenhedens primære opgave er at iværksætte, understøtte og gennemføre kliniske forsøgsprotokoller, herunder forskningsprojekter, samt at bistå ved kliniske udviklings- og forskningsprojekter inden for sygeplejen og andre relevante faggrupper. Støttet med i alt 275.000 kr. af Børnecancerfonden siden 2021.

Oversygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, støttet med 75.000 kr.

National klinisk forsøgsenhed for børnekræft (KFE)

Fortsat støtte til udvikling af den nationale kliniske forskningsenhed (KFE), der i 2019 blev etableret i tilknytning til forsøgsenheden Ny Medicin til Børn med Kræft (fase 1-2-enheden). Oprettelsen af den nationale KFE har betydet, at kræftsyge børn og unge i Danmark nu har markant bedre adgang til at deltage i internationale behandlingsforsøg. Støttet af Børnecancerfonden med i alt 7,7 mio. kr. siden 2019.

Professor, Henrik Hasle, støttet med 2.000.000 kr.

Undersøgelse af hjernens optagelse og påvirkning af stoffet methotrexat (MTX) gennem en dyremodel

Det overordnede formål med projektet er at etablere en dyremodel, der kan bruges til forskning i hjernens optagelse og toksiske påvirkning af stoffet methotrexat (MTX). Forskerne vil undersøge, hvordan man kan øge koncentrationen af MTX i hjernen, så kræftcellerne udsættes for tilstrækkelig høje koncentrationer af stoffet. Det kan potentielt forbedre overlevelsen af børnekræftsygdomme, inkl. kræft i hjerne og rygmarv.

Læge og klinisk lektor, Torben Mikkelsen, støttet med 550.000 kr..

Andre støttede aktiviteter, der har fokus på forskning

 • Skolarstipendiater, 1.000.000 kr.
 • NOPHO-kursus i akutte tilstande hos børn med kræft, Overlæge, Mimi Kjærsgaard, støttet med 86.500 kr.
 • Forskningssymposium 2023, Oversygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, støttet med 20.000 kr.
 • NOBOS-konference i Lund, Sverige, Oversygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, støttet med 21.000 kr.
 • Kursusdeltagelse for projektsygeplejersker, Oversygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, støttet med 35.000 kr.
 • Årlige DAPHO-symposier mhp. fælles danske retningslinjer for støttebehandling til børn med kræft, Overlæge, Henrik Hasle, støttet med 125.000 kr.
 • CLEAR-konference: Childhood Leukemia Acute Adverse Reactions, Professor, overlæge, Kjeld Schmiegelow, støttet med 50.000 kr.
 • Nationalt Børneonkologisk Symposium 2023, Afsnitsledende sygeplejerske, Lotte Frilev, støttet med 10.000 kr.
 • Deltagelse i internationale konferencer, Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Stinne Just Bauditz, støttet med 20.000 kr.
 • Ansøgning om midler til rejseudgifter for børnekræftlæger til deltagelse i samarbejdsmøder, Overlæge, Mimi Kjærsgaard, støttet med 275.000 kr.
 • Nationalt Børneonkologisk Symposium 2023, Oversygeplejerske, Trine Brøner, støttet med 200.000 kr.
 • NOBOS 2023, Oversygeplejerske, Trine Brøner, støttet med 36.000 kr.
 • Etablering og drift af DAPHOS, Formand for DAPHOS, uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Stinne Just Bauditz, 36.200 kr.
 • Forskningsophold vedr. T-celleterapi til børn med akut myeloid leukæmi (AML) på Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH), Postdoc, Katrine Schou Sandgaard, 30.000 kr.
Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

 • Familier og deres syge børn
 • Forskning
 • Vidensdeling